English version

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΒΥΡΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Ψ.Υ.), Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ως φορέας λειτουργίας της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ξενώνας) στον Βύρωνα Αττικής, στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Δημιουργία 192 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευόμενα Διαμερίσματα στις περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου » στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, στον Άξονα Προτεραιότητας 5 (κωδικός ΟΠΣ373824), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με Τελικό Δικαιούχο της Πράξης την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πρόκειται να λειτουργήσει  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  στον Βύρωνα το οποίο και θα εξοπλίσει. Η ανάπτυξη του Π.Δ. βασίζεται στην υπογεγραμμένη  ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ μεταξύ Δικαιούχου (ΕΥΕΤΥΚΑ) και του Σ.Ο.Ψ.Υ. που αποτελεί ανάληψη νομικής δέσμευσης.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Τα Προστατευόμενα Διαμερίσματα είναι χώροι στέγασης σε πολυκατοικίες ή μονοκατοικίες, ατόμων με ψυχικές διαταραχές ή νοητική υστέρηση με δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, τα οποία έχουν αυξημένες αλλά όχι πλήρεις ικανότητες αυτοφροντίδας και αυτοεξυπηρέτησης.
Η λειτουργία του Π.Δ. αποτελεί σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση προς την αυτονόμηση της ζωής των ενοίκων του. Παρέχει την δυνατότητα ανάπτυξης μεγαλύτερης πρωτοβουλίας και αυτενέργειας με ταυτόχρονη διατήρηση του υποστηρικτικού θεραπευτικού πλαισίου.
Η Ψυχοκοινωνική φροντίδα που παρέχεται στα άτομα που διαμένουν στα προστατευόμενα διαμερίσματα έχει σκοπό την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ανεξαρτησίας, αυτονομίας και αποτελεσματικότητας τους, ώστε να λειτουργήσουν στην κοινότητα με επιτυχία και στόχο την πλή­ρη αυτόνομη διαβίωση.
Τα Προστατευόμενα Διαμερίσματα αποτελούν τον τελικό και πιο σημαντικό κρίκο της αλυσίδας της θεραπείας και της επανένταξης των θεραπευόμενων-ψυχικά ασθενών στον κοινωνικό ιστό, μια εναλλακτική δομή διαμονής στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Ο φορέας, για την υλοποίηση των   Υποέργων 41 και 89 στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης  με τίτλο «Δημιουργία 192 επιπλέον θέσεων σε νέα προστατευμένα διαμερίσματα στις Περιφέρειες σταδιακής εξόδου» στο Ε.Π  Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 με  κωδικό ΟΠΣ 373824 .προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,  θέτει τους ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προϋπολογισμός

15.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Κριτήριο Αξιολόγησης

Η χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία  Διαγωνισμού

9/08/2013

Δικαίωμα Υποβολής Προσφορών

Έως και  8-8-2013

Τόπος διεξαγωγής  Διαγωνισμού

Βύρωνας Νεαπόλεως 9-11 (Ξενώνας)

Περιγραφή Ειδών

Είδη ξενοδοχειακού, ηλεκτρικού, ηλεκτρονικού, του Προστατευομένου Διαμερίσματος

Υποέργα 41 και 89 στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης  με τίτλο «Δημιουργία 192 επιπλέον θέσεων σε νέα προστατευμένα διαμερίσματα στις Περιφέρειες σταδιακής εξόδου» στο Ε.Π  Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 με  κωδικό ΟΠΣ 373824

 

ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή ανά κατηγορία των προς προμήθεια ειδών.
Ο  φάκελος της προσφοράς θα είναι σφραγισμένος .
Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο .Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στον Φορέα με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται από τους αρμοδίους , με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  
Οι προσφορές θα είναι καθαρογραμμένες, χωρίς κενά, ξέσματα και διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. 
Οι προσφορές θα αναφέρονται σε τιμή μονάδος.
Η  ισχύς των προσφορών είναι  για εξήντα (60)  ημέρες από την ημερομηνία λήξης της υποβολής προσφορών.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 12.00 της 8-8-2013στην οδό Νεαπόλεως 9-11 στο Βύρωνα στον Ξενώνα του Πανελληνίου Συλλόγου οικογενειών για την Ψυχική Υγεία ΣΟΨΥ  τηλέφωνο 210-7649670
Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της προκήρυξης ,κατά τη κρίση και αιτιολογημένη τεκμηρίωση  της επιτροπής αξιολόγησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Όλα τα προϊόντα Ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα συνοδεύονται απαραίτητα από Εγγύηση και Οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά και θα παρέχεται SERVICE από τον Ανάδοχο ή επίσημη αντιπροσωπεία.
Η παράδοση όλων των προμηθειών θα είναι πλήρης, ώστε κάθε είδος που εγκαθίσταται να είναι πλήρως λειτουργικό
Η παράδοση των ειδών θα γίνει εφ’ άπαξ, ενώ οι ημέρες παράδοσης αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δεκαπέντε  (15 ) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραγγελίας
Η πληρωμή θα γίνει αφού προηγουμένως ο προμηθευτής έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις του .
Η εξόφληση των υπό παραγγελία ειδών θα γίνεται από τον φορέα (με την είσπραξη προκαταβολής από την Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α) μετά την εκτέλεση της παραγγελίας, την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή  του φορέα,  με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σε χρονικό διάστημα  δεκαπέντε ημερών (15) από την προσκόμισή τους.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες φυσικών ή / και νομικών προσώπων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των χωρών του ΕΟΧ, των κρατών-μελών της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, καθώς επίσης και των οικονομικών φορέων που προέρχονται από χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν την καταστατική τους έδρα και δραστηριοποιούνται στις προαναφερθείσες χώρες. Επίσης ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων με κοινή προσφορά που πληρούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά..

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΔ

Α.    ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Β.   ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Η πληρωμή της αξίας των ειδών  θα γίνει, μετά την υπογραφή του σχετικού δελτίου εισαγωγής των στο Προστατευόμενο Διαμέρισμα, καθώς και του Πρακτικού παραλαβής καλής εκτέλεσης και λειτουργίας των ειδών, και η πληρωμή θα γίνει μέσω Τραπέζης .
Η εξόφληση των υπό παραγγελία ειδών θα γίνεται από τον φορέα (με την χρηματοδότηση της  προκαταβολής από την Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α) .

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Παπαγεωργίου Σωκράτης